ZOBRAZIŤ OBSAH
UDRžATEĽNÝ ROZVOJ

Trvalo udržateľný rozvoj a mobilita Peugeot

Trvalo udržateľný rozvoj

KONCEPCIA

INOVÁCIE A ČISTÉ TECHNOLÓGIE

Značka PEUGEOT sa od návrhu koncepcie až do konca životného cyklu svojich automobilov snaží maximálne obmedziť ich dopad na životné prostredie. Okrem samozrejmého rešpektovania ekologických noriem si PEUGEOT stanovil cieľ udávať smer na ceste k dosiahnutiu dlhodobo udržateľnej mobility a venuje tak značné prostriedky na zníženie ekologickej stopy svojich automobilov.

TECHNOLÓGIE ZAMERANÉ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY PALIVA A EMISIÍ

PEUGEOT pracuje na optimalizácii benzínových i dieselových pohonných systémov (vrátane implementácie mechanizmov Stop & Start). Technológia Hybrid4 umožňuje prepojiť dieselové motory HDi s elektrickým pohonom. Vozidlá PEUGEOT iOn a nové modely PEUGEOT e-208 a PEUGEOT e-2008 sú 100% elektromobily pre ekologicky zodpovednú dopravu v mestách.

ZELENÉ MATERIÁLY

Skupina Stellantis sa usiluje o to, aby v tejto oblasti získala prvenstvo a pri výrobe každého vozidla používa v priemere 30% ekologických materiálov (recyklované kovy, polyméry na báze ekologických materiálov, ...). Tieto nové materiály sú samozrejme vyberané tak, aby plne vyhovovali požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť. Skupina venuje osobitnú pozornosť využívaniu ekologických materiálov v polyméroch. Jedná sa o recyklované plasty, prírodné vlákna alebo materiály biologického pôvodu (polyméry získané z obnoviteľných zdrojov). Ich využívanie nám umožňuje obmedzovať objem plastov fosílneho pôvodu a súčasne diverzifikovať metódy získavania recyklovaných plastov.

 

 

 

EKOLOGICKY OHĽADUPLNÁ KONCEPCIA

KONCEPCIA V MENE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Pokiaľ ide o vývoj výrobkov, recyklačná stratégia firmy PEUGEOT je založená na dvoch princípoch:

 • Koncepcia zameraná na dlhodobú udržateľnosť rozvoja.
 • Vývoj a implementácia materiálových cyklov pri výrobe vozidiel.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROBOK V PRIEBEHU JEHO CELOŽIVOTNÉHO CYKLU:

VÝVOJ:

 • Vyhodnotenie životného cyklu
 • Výber materiálov s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj

VÝROBA:

 • Využívanie recyklovaných materiálov (recyklátov)

PREVÁDZKA:

 • Ekologická likvidácia odpadov zabezpečovaná dílermi (odpadové hospodárstvo)
 • Náhradné diely

ĎAĽŠIE VYUŽITIE:

 • Zužitkovanie autovrakov
 • Odstránenie ekologickej záťaže a predbežné spracovanie
 • Smernica EÚ o nakladaní s autovrakmi (ELV - end-of-life vehicles)

Aby sa zabezpečilo, že všetky výrobky firmy PEUGEOT vyhovujú našim požiadavkám na recykláciu, musia sa všetky tímy návrhárov firmy PEUGEOT riadiť zásadami smerníc týkajúcich sa recyklovateľnosti a ďalšieho využitia. Tento postup tiež pomáha našim inžinierom vyhodnotiť, ako náročná môže byť recyklácia dielov, súčiastok a i. Na konci životnosti vozidla.

 

KONCEPCIA V MENE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

 • Výber materiálov s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj
 • Odstránenie ekologickej záťaže
 • Predbežné spracovanie

PEUGEOT už nejakú dobu recyklované materiály, ktoré tiež bývajú označované ako "recyklované výrobky", využíva a ich množstvo sa neustále zvyšuje. Skupina sa trvale usiluje o to, aby dodržiavala svoj záväzok vyrábať automobily, ktoré obsahujú 30% recyklátov alebo materiálov biologického pôvodu. Z technického hľadiska je najväčšie úsilie zamerané na zvýšenie množstva použitých recyklovaných materiálov.

Recyklované produkty musia spĺňať technické požiadavky rovnako ako nové materiály. Recyklované materiály dostávajú prednosť v okamihu, keď nezvyšujú cenu dielu, pričom za každých okolností však musí byť vylúčený nepriaznivý vplyv na kvalitu. Naše recyklačné tímy pracujú na tom, aby udržali vysokú kvalitu a mechanickú i tepelnú odolnosť a aby súčasne dosiahli očakávaných štandardov z pohľadu vlastností a výkonu.

Naše recyklované materiály majú tak vysokú kvalitu a môžu byť v súčasnosti využívané ako pre viditeľné, tak aj pre skryté diely automobilov PEUGEOT.

VÝROBA

ISO 14001 CERTIFIKÁCIA

Všetky naše výrobné závody dnes majú certifikáciu ISO 14001. Táto norma (vznikla v roku 1996) vyžaduje, aby sa zaviedli metódy dohľadu, riadenie a meranie vplyvu procesov na životné prostredie. Získanie certifikácie zaväzuje všetkých zamestnancov k neustálemu rozvoju pomocou zodpovedajúcich školení o ochrane životného prostredia.

 

 

SERVISNÉ OPRAVY

HOSPODÁRENIE S ODPADOM VZNIKNUTÝM V SIETI DEALEROV PEUGEOT 

Pokiaľ ide o riadenie procesov týkajúcich sa životného prostredia, sieť PEUGEOT dodržiava tri hlavné zásady:

 • Triedenie a zber odpadov vzniknutých v súvislosti s údržbou a opravami, ktoré vykonávajú v našej servisnej sieti autorizovanej organizácie,
 • Rešpektovanie národných a európskych smerníc,
 • Spätná dohľadateľnosť automobilového odpadu až k jeho recyklácii
 • Triedenie a zber odpadov vzniknutých v súvislosti s údržbou a opravami sa vykonáva pomocou metód spravovania vyradených produktov (PHU) našej značky

 

ŠTANDARDNÁ VÝMENA: RIEŠENIE SO ŠPIČKOVOU KVALITOU

Potrebujete na svojom voze PEUGEOT vymeniť nejaký diel alebo súčiastku? Ak áno, môžete znížiť vplyv na životné prostredie tým, že si vyberiete diel zo štandardnej výmeny. Ide o diely, ktoré boli repasované pomocou veľmi presne definovaného procesu renovácie, ktorý využíva použité diely zhromaždené z vozov PEUGEOT. Výrobca na ne ponúka rovnaké záruky ako na nové diely.

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ RIEŠENIA

Predĺžte si životnosť svojho vozidla a zaistite si tak, aby zostal v perfektnom technickom stave. To všetko za obmedzené náklady optimálne prispôsobené veku vášho automobilu. Svojim rozhodnutím navyše podporíte naše úsilie chrániť životné prostredie, recyklovať a obmedziť objem odpadu.

EKOLOGICKÉ NAKLADANIE S VYRADENÝMI VÝROBKAMI

RECYKLÁCIA AUTOVRAKOV

Pred niekoľkými rokmi nadviazala firma PEUGEOT partnerskú spoluprácu s autorizovanými demontážnymi strediskami autovrakov (ELV), ktoré ekologickým spôsobom zhromažďujú a rozoberajú vyradené automobily všetkých značiek. Cieľom je dosiahnuť výťažnosti 95% a najmenej 85% opätovného využitia dielov a recyklácie materiálu.

Spätný odber vozidiel PEUGEOT vyradených z prevádzky

Odovzdanie

Posledný majiteľ odovzdá svoj starý automobil v niektorom partnerskom zbernom stredisku. Náš partner voz skontroluje a vydá potvrdenie o jeho odovzdaní k likvidácii (CoD - Certificate of Destruction).

 

Príprava a odstránenie ekologicky nebezpečných látok

Najskôr sa vyberie batéria a zruší sa funkčnosť airbagov. Následne je odčerpané všetko palivo a ostatné kvapaliny (motorový olej a prevodový olej, brzdová a chladiaca kvapalina, a chladivo klimatizácie.

 

Demontáž

Ďalším krokom je demontáž komponentov a systémov, ktoré sú následne predané ako použitý tovar alebo slúžia ako základ repasovaných dielov. Ak je to ekonomicky výhodné, sú vyňaté plasty a sklo určené na recykláciu.

 

Skladovacie priestory

Ekologicky zaťažujúce materiály sú zhromaždené a zaslané špecializovanej firme, kde sú buď recyklované alebo zničené.

Drvič

Pripravené autovraky sú spracované drvičom. Ten ich rozdrví na malé časti, ktoré následne roztriedi na recykláciu alebo na regeneráciu.

 

Postupy po rozdrvení

(PST - Post-Shredder Tehnology) Malé časti vzniknuté drvením sú ďalej spracované pomocou rôznych technológií (magnetické pole, vírivé prúdy, flotácia). Cieľom je získať čiastočky materiálu, ktoré možno využiť ako sekundárne suroviny.

 

Recyklácia / Opätovné použitie / odvoz na skládku

Časti materiálu vzniknuté rozdrvením a ďalej spracované technológiami PST, môžu byť recyklované (napr. Ako náhrada uhlia pre vysoké pece alebo pre sušenie splaškových kalov) alebo využiť v cementárskom priemysle. Tieto procesy umožňujú autovraky z 95% znovu využiť a značne tak znižujú objem odpadu, ktorý je nutné vyviezť na skládku.