ZOBRAZIŤ OBSAH

Právne informácie

PUBLIKOVANIE A HOSTING


Prevádzkovateľom webových stránok www.peugeot.sk je spoločnosť P Automobil Import s.r.o., so sídlom na Prievozskej 4/C, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel Sro. IČO 35 818 425.
Hosting:
PSA Peugeot Citroën

VÝKLAD POJMOV

Všeobecné podmienky: tento dokument
Stránky: internetové stránky prístupné na adrese www.peugeot.sk
Prvky: prvky, najmä informácie, ktoré P Automobil Import s.r.o. prostrednictvom týchto stránok poskytuje internetovým užívateľom
Užívateľ: osoba, ktorá stránky používa
AUTOMOBILES PEUGEOT: výrobca automobilov značky Peugeot

PREDMET

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmienky používania Stránok. Cieľom dokumentu je definovať, akým spôsobom a za akých podmienok môžu Užívatelia prehliadať Stránky, a upresňuje, ako je uvedené v ďalšom odstavci, že prehliadanie Stránok musí rešpektovať tieto Všeobecné podmienky.

SÚHLAS ÚPRAVY

4.1. Súhlas
P Automobil Import s.r.o. poskytne Uživateľovi Prvky, ak Uživateľ bude rešpektovať tieto Všeobecné podmienky. P Automobil Import s.r.o. odporúča Uživateľovi pravidelne konzultovať poslednú platnú verziu Všeobecných podmienok.
Pod pskytnutím súhlasu sa chápe už samotná konzultácia Prvkov. Každá konzultácia Prvkov predpokladá súhlas so Všeobecnými podmienkami v platnom znení.


4.2. Úpravy
P Automobil Import s.r.o. si okrem toho vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah Stránok a/alebo Všeobecných podmienok používania. Tieto zmeny sú pre Uživateľa záväzné a Užívateľ je povinný aktuálne znenie podmienok pravidelne sledovať pred každým pripojením k Stránkam. Všetky zmeny vstupujú do platnosti ich zverejnením na Stránkach a okamžite nadobúdajú účinnosť pre aktuálne alebo neskoršie pripojenie na Stránky.
Súhlas Užívateľa so Všeobecnými podmienkami v platnom znení je považovaný za platný pre každú novú konzultáciu.

osobné údaje

Informácie o spracúvaní osobných údajov, práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov, znenia súhlasov udeľovaných dotknutou osobou, aktuálny zoznam sprostredkovateľov a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zverejňuje prevádzkovateľ týchto stránok v osobitnej sekcii OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

COOKIES

Stránky využívajú systém cookies. Užívateľ je informovaný, že počas návštevy Stránok môže internetový prehliadač automaticky uložiť cookies do jeho počítača.


Cookies sú súbory, ktoré server pošle prehliadaču a ten ho uloží na pevný disk počítača. Zjednodušujú navigáciu na stránkach a slúžia na vypracovanie štatistík návštevnosti.
Cookies neobsahují osobné informácie.

Užívateľ môže posielanie cookies zakázať zmenou parametrov nastavenia vo svojom internetovom prehliadači.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Internetové stránky, ktoré obsahujú hypertextový odkaz na Stránky, nepodliehajú kontrole zo strany P Automobil Import s.r.o.
 teda nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah, reklamu, výrobky alebo služby ponúkané na týchto stránkach alebo ich prostredníctvom.
Zodpovednosť za ich používanie nesie Uživateľ.

OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Užívateľ berie na vedomie, že Prvky na Stránkach:
a) sú chránené autorským právom, týka sa to najmä fotografií, článkov, kresieb, animácií, …
b) a/alebo sú chránené zákonmi a nariadeniami o nákresoch a modeloch: ide najmä o modely, ktoré sa na Stránkach nachádzajú;
c) sú chránené zákonmi a nariadeniami o značke: najmä značka "PEUGEOT", "Lion complet stylisé" (logo AUTOMOBILES PEUGEOT) a označenia modelov, ktoré sa na Stránkach objavujú.
Prvky sú chránené ako vlastníctvo AUTOMOBILES PEUGEOT alebo vlastníctvo tretích osôb, ktoré AUTOMOBILES PEUGEOT povolil ich použitie.
Akákoľvek reprodukcia, úprava, modifikácia, prezentácia, vkladanie, preklad alebo komerčné využitie čiastočné alebo celkové prevedené akýmkoľvek spôsobom na akýkoľvek nosič (papier, digitálny nosič, …) nemôže byť realizované bez predchádzajúceho písemného súhlasu AUTOMOBILES PEUGEOT a je považované za porušenie autorského práva, ochrannej značky a podlieha trestným a občianským sankciám podľa príslušných legislatívnych nariadení.

ZÁRUKA

Na používanie Stránok sa nevztahuje žiadna záruka. P Automobil Import s.r.o. neposkytuje Užívateľovi žiadnu výslovnu ani implicitnú záruku na používanie Stránok a Prvkov, ani na ich dostupnosť.
Rovnako tak P Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budú zodpovedať požiadavkám Užívateľa.

INFORMÁCIE O PRODUKTE & SLUŽBÁCH

Prvky, ktoré sú na stránkach uvedené, vycházajú z technických charakteristík známych v čase zverejnenia alebo aktualizácie jednotlivých častí Stránok.
Produkty, tak ako sú predstavené na týchto stránkach, sú určené na slovenský trh, pre ostatné krajiny sa môžu líšiť alebo nemusia byť vôbec k dispozícii.
Obsah jednotlivých Prvkov na Stránkach má vždy iba informatívny charakter a nie je zmluvným dokumentom.
Všetky uvedené ceny sú minimálne doporučené ceny a nie sú pre P Automobil Import s.r.o. záväzné.

AKTUALIZÁCIA

P Automobil Import s.r.o. si vyhradzuje právo realizovať úpravy a aktualizácie Všeobecných podmienok, všetkých Prvkov, produktov a služieb uvedených na stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Preto by užívatelia stránok mali pravidelne sledovať aktuálne znenie Všeobecných podmienok.

INÉ

Prípadná neplatnosť niektorého ustanovenia Všeobecných podmienok nemá za následok neplatnosť ostatných ustanovení.

 

 

POKRAČOVAŤ
 
INFORMÁCIE O PRODUKTE & SLUŽBÁCH
Prvky, ktoré sú na stránkach uvedené, vycházajú z technických charakteristík známych v čase zverejnenia alebo aktualizácie jednotlivých častí Stránok.
Produkty, tak ako sú predstavené na týchto stránkach, sú určené na slovenský trh, pre ostatné krajiny sa môžu líšiť alebo nemusia byť vôbec k dispozícii.
Obsah jednotlivých Prvkov na Stránkach má vždy iba informatívny charakter a nie je zmluvným dokumentom.
Všetky uvedené ceny sú minimálne doporučené ceny a nie sú pre P Automobil Import s.r.o.  záväzné.
AKTUALIZÁCIA
P Automobil Import s.r.o.  si vyhradzuje právo realizovať úpravy a aktualizácie Všeobecných podmienok, všetkých Prvkov, produktov a služieb uvedených na stránkach bez predchádzajúceho upozornenia. Preto by užívatelia stránok mali pravidelne sledovať aktuálne znenie Všeobecných podmienok.