SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Pravidla sutaze Peugeot

1. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Peugeot Valentín“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť P Automobil Import s.r.o. so sídlom Prievozská ulica 4/C, IČO: 35 818 425, DIČ: 2020284266, IČ DPH: SK2020284266, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 24731/B, prostredníctvom Facebook page Peugeot Slovensko (ďalej len „Usporiadateľ").

Organizátorom súťaže je spoločnosť Istropolitana Advertising, s. r. o., so sídlom Majerníkova 8, Bratislava 841 05, Slovakia, IČO: 31 321 330 , DIČ: SK2020345349, zapísaná v obchodnom registri Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 2596/B (ďalej len „Organizátor“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Miesto a čas konania súťaže:

Súťaž prebieha na Facebook page Usporiadateľa Peugeot Slovensko (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 13.2.2021 do 14.2.2021 (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:
každá fyzická osoba

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

· ktorá má viac ako 18 rokov,

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, s výnimkou:

· zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),

· osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými, promotion a event agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v Súťaži

Súťaž prebieha 2 dni. Počas celej doby trvania súťaže sa môže účastník zapojiť do súťaže odoslaním fotky, na ktorej bude zobrazené srdiečko alebo odkaz na aute pre niekoho, na kom mu záleží, do komentára súťažného príspevku.

Výhercu bude Usporiadateľ kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy a jeho meno bude oznámené na Mieste konania súťaže, dňa 15.2.2021.

Zapojením sa, respektíve účasťou v Súťaži, udeľuje Účastník Súťaže, súhlas s účasťou v Súťaži a zároveň s Podmienkami súťaže, bez ďalších výhrad.

5. Výhra

Usporiadateľ Súťaže odovzdáva výhercovi nasledovnú výhru:

Darčekové predmety Peugeot.

Výhry poskytuje Usporiadateľ.

6. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto za účelom zverejnenia Výhercov na Facebook stránke Peugeot. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje budú v mene Usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou Istropolitana Advertising, s. r. o..

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne

7. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

8. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj jej podmienok. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Akcie zo strany Účastníka, ktorý túto Akciu získal.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, dňa 11.2.2021