SITUÁCIA (COVID-19) ROBÍME VŠETKO, ČO JE V NAŠICH SILÁCH, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ZDRAVIE, VAŠU BEZPEČNOSŤ A VAŠU MOBILITU. PREČÍTAJTE SI VIAC

Rady pre správnu údržbu Vášho vozidla

DOPORUČENIA PRE ÚDRŽBU

Videá s tipmi

Jednou z podmienok na uznanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvnej záruky výrobcu alebo z predĺženej záruky PEUGEOT Optiway je aj riadne vykonávanie výrobcom predpísanej údržby vozidla a pravidelných prehliadok, ktoré sú uvedené v servisnej knižke vozidla. Pravidelné prehliadky musia byť vykonávané v súlade s predpismi výrobcu vozidla, riadne zdokumentované a potvrdené v servisnej knižke vozidla servisom oprávneným na vykonávanie týchto servisných služieb. Spoločnosť PEUGEOT odporúča zákazníkovi v priebehu trvania zmluvnej alebo predĺženej záruky absolvovať všetky servisné prehliadky predpísané spoločnosťou PEUGEOT výhradne u člena siete PEUGEOT alebo u opravára schváleného pre PEUGEOT asistenciu (ďalej len „autorizovaný opravár“). V prípade absolvovania povinných servisných prehliadok u inej osoby, ako je autorizovaný opravár, existuje riziko, že poskytnutie plnenia zo záruky bude zo strany spoločnosti PEUGEOT odmietnuté, a to najmä v prípade, ak :

  1. pri servisnej prehliadke neboli dodržané všetky technologické a iné postupy predpísané spoločnosťou PEUGEOT uvedené v servisnej príručke PEUGEOT
  2. pri servisnej prehliadke neboli použité originálne náhradné diely PEUGEOT, alebo náhradné diely porovnateľnej kvality, alebo neboli použité náplne predpísané výrobcom Garantujeme, že autorizované servisy PEUGEOT postupujú pri vykonávaní predpísaných prehliadok v súlade s aktuálnymi informáciami a predpismi výrobcu vozidla, ktoré sú potrebné na riadne vykonávanie predpísaných prehliadok, ako aj na vykonávanie všetkých servisných služieb. V autorizovaných servisoch PEUGEOT máte preto istotu, že všetky výrobcom predpísané prehliadky budú vykonané správne a táto podmienka na uznanie nárokov vyplývajúcich zo zmluvnej alebo predĺženej záruky PEUGEOT Optiway bude splnená. Váš nárok vyplývajúci zo zmluvnej alebo predĺženej záruky PEUGEOT Optiway môže byť odmietnutý z dôvodu nevykonania predpísanej prehliadky, alebo ak situácia, ktorá mala za následok uplatnený nárok, dôvodne súvisí s nevykonaním výrobcom predpísaných prehliadok, nesprávnym vykonaním konkrétneho servisného úkonu (nie je v súlade s predpismi výrobcu) alebo s použitím náhradných dielov nízkej kvality.

TLMIČE

Prirodzené opotrebenie tlmičov odpruženia sa postupne urýchľuje. Aj keď to necítite, prispôsobujete svoj štýl riadenia zhoršovaniu ich vlastností. Táto nepozorovateľná degradácia má však významný vplyv na jazdné pohodlie a predovšetkým na Vašu bezpečnosť.

S čím súvisí opotrebovanie tlmičov? s najazdenou vzdialenosťou, so zaťažením vozidla,...

Ako rozpoznať opotrebené tlmiče? nadmerná tendencia vozidla vychádzať von zo zatáčok s malým polomerom, kovové klepanie pri prechádzaní po spomaľovacích prahoch,...

Aké sú riziká opotrebených tlmičov? predĺženie brzdnej dráhy, skrátenie životnosti pneumatík,...

KLIMATIZÁCIA

Systém vašej klimatizácie je obojstranný. Či je teplo alebo zima, reguluje teplotu v kabíne a zabezpečuje odhmlievanie okien.

Ako správne používať klimatizáciu? ochladenie kabíny, rýchle odstránenie zahmlenia, využívanie optimálneho komfortu

Na čo slúži klimatizácia? udržiava príjemnú teplotu, filtruje častice..

Ako odhaliť nesprávne fungujúcu klimatizáciu? pomalé odhmlievanie, nepravidelná alebo príliš pomalá tvorba studeného vzduchu